GODZINY OTWARCIA: 10:00 - 21:00

Wydarzenia

Konkurs Walentynkowy09 lutego 2016 - 13 lutego 2016

„Walentynki z Placem Unii”

Plac Unii oraz kwiaciarnia Aga Flowers serdecznie zapraszają WSZYSTKICH chętnych do wzięcia udziału w konkursie! 

Co wyjątkowego wydarzyło się w dniu 14 lutego, czym chciałbyś się podzielić?

Już niedługo Święto Zakochanych - podziel się z nami swoimi doświadczeniami, a autor historii umieszczonej w komentarzu pod  postem, która uzyska najwięcej polubień otrzyma od nas w prezencie przepiękny bukiet kwiatów od kwiaciarni Aga Flowers w Placu Unii.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE NA NASZYM FACEBOOKU.

Konkurs trwa od 09.02.2016 od godziny 12:00 do 13.02.2016 do godziny 12:00

 

Regulamin konkursu.

§ I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Mediaeste Sp. z o.o. ul. Władysława Łokietka 5 lok. 10  61-616 Poznań NIP: 9721220185 zwana dalej "Organizatorem" .
Konkurs rozpocznie się od 09.02.2016 od godziny 12:00 i będzie trwał do 13.02.2016 do godziny 12:00.
Nagrodą w Konkursie jest bukiet kwiatów o wartości 200 zł przygotowany i zasponsorowany przez kwiaciarnię Aga Flowers mieszczącej się w Placu Unii. Wartość nagrody wg cennika kwiaciarni Aga Flowers.

§ II Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin wymienionych wyżej osób.

§ III Zasady i przebieg Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy napisać w komentarzu pod postem, który będzie dotyczył konkursu umieszczonym na Fanpage Placu Unii.
2. Każdy z uczestników biorących udział w konkursie musi korzystać z prawdziwego konta na portalu www.facebook.com, a także na potrzeby Konkursu wskazać organizatorowi dane osoby, której ma zostać wydana nagroda. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do przekazania prawdziwych danych i tylko ta osoba jest upoważniona do odbioru nagrody. Nagroda nie może zostać przekazana osobom trzecim.
3. Każdy z uczestników może umieścić tylko jeden komentarz.
4. Każda osoba oddająca głos tj. znacznik „Lubię To” pod komentarzem może oddać jeden głos na jeden komentarz.
5. Uczestnik Konkursu umieszczając komentarz pod postem potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go.
6. O zdobyciu nagrody decyduje największa liczba uzyskanych znaczników „Lubię To” pod danym komentarzem, pod postem konkursowym na profilu Organizatora na portalu https://www.facebook.com/PlacUnii/.
7. W przypadku większej ilości komentarzy o najwyższej liczbie znaczników „Lubię To” wygrywa komentarz umieszczony ze wcześniejszą datą publikacji.
8. Imię, nazwisko Zwycięzcy zostaną ogłoszone na profilu facebook Placu Unii pod adresem https://www.facebook.com/PlacUnii/  13.02.2016 o godzinie 16:00. 
9. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o zamianę przyznanej nagrody na nagrodę pieniężną, ani o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.
10. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy osobiście w Aga Flowers w Placu Unii lub w inny sposób w sytuacji uzasadnionej nieobecności zwycięzcy. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do przedstawienia podczas odbioru nagrody prawdziwych danych zgodnych z informacją przekazaną przez organizatora i tylko ta osoba jest upoważniona do odbioru nagrody. Nagroda nie może zostać przekazana osobom trzecim.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z powodu podania przez Zwycięzcę niepełnych lub błędnych danych, o których mowa w § III ust. 2 Regulaminu.
12. Ogólna wartość nagrody wynosi 200 zł i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, zwolniona jest z opodatkowania. Wartość nagrody wg cennika kwiaciarni Aga Flowers.
13. Uczestnikom przysługuje prawo do reklamacji tylko i wyłącznie w przypadku uzasadnionego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu

§ IV Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przystąpienia do konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagrody wiadomością prywatną przekazywaną za pomocą www.facebook.com
3. W celu otrzymania nagrody Zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla przekazania nagrody.
4. Udział w Konkursie jest równoznaczny w wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z potrzebami Konkursu, w szczególności z ogłoszeniem zwycięzcy i wręczeniem nagrody. Dane osobowe uczestników biorących udział w Konkursie będą przetwarzane przez www.facebook.com zgodnie zaakceptowanym regulaminem portalu Facebook oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, w tym także prawo do nieprzyznania nagród. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie http://www.placunii.pl/wydarzenia/regulamin-konkursu/ Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu (w tym w zakresie nagród). W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie portalu facebook https://www.facebook.com/PlacUnii/
i będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
7. Warunki uczestnictwa w Konkursie reguluje niniejszy Regulamin. Każde zgłoszenie tj. Komentarz uczestnika będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.