Regulamin parkingu niestrzeżonego


Pasaż handlowo-usługowy Plac Unii (dalej „Parking”),

prowadzonego przez APCOA Parking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-124, Rondo ONZ 1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000129400, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000 złotych, REGON 012110239, NIP 526-03-07-689, (dalej „APCOA”).


I. DEFINICJE


1. Dla wyjaśnienia pojęć użytych w treści Regulaminu, poniższe zwroty otrzymują następujące znaczenie:

a. Czas Postoju Pojazdu – jest to okres na jaki została zawarta Umowa Najmu Miejsca Parkingowego;

b. Miejsce Parkingowe – miejsce przeznaczone do parkowania Pojazdów;

c. Korzystający z Parkingu – najemca Miejsca Parkingowego będący właścicielem lub posiadaczem Pojazdu, który wjechał Pojazdem na Parking;

d. Opłata – czynsz należny z tytułu zawarcia Umowy Najmu, wysokość czynszu zależna jest od Czasu Postoju Pojazdu na Parkingu oraz obowiązującego na Parkingu cennika.

e. Opłata Dodatkowa – kara umowna w kwocie wskazanej w Regulaminie lub w cenniku, płatna przez Korzystającego z Parkingu w przypadku naruszenia zasad Regulaminu;

f. Parking – teren wyznaczony do parkowania Pojazdów, będący parkingiem niestrzeżonym;

g. Regulamin – treść niniejszego dokumentu będącego regulaminem parkingu niestrzeżonego;

h. Pojazd - silnikowy środek transportu;

i. Umowna Najmu – Umowa najmu Miejsca Parkingowego zawarta pomiędzy Korzystającym z Parkingu a APCOA, zgodnie z treścią punktu II.1 Regulaminu;

II. PRZEPISY OGÓLNE

1. Poprzez wjazd na teren Parkingu Korzystający z Parkingu zawiera z APCOA Umowę Najmu Miejsca Parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (w tym art. 69, art. 384 oraz art. 659).

2. W razie braku akceptacji treści Regulaminu, Korzystający z Parkingu może odstąpić od Umowy Najmu poprzez niezwłoczne opuszczenie Pojazdem Parkingu, jednak nie później niż w ciągu 5 minut od momentu wjazdu na Parking.

3. Umowa Najmu zostaje zawarta w momencie zaparkowania Pojazdu na terenie Parkingu i kończy się z momentem wyjazdu Pojazdu z terenu Parkingu. Dowodem zawarcia Umowy Najmu jest bilet parkingowy.

4. Obowiązek uiszczenia Opłaty obowiązuje 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.

5. Opłata pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę parkowania na Parkingu.

6. Opłaty wnosi się w kasach parkingowych albo u obsługi w biurze Parkingu.

7. Osobę przedkładającą bilet parkingowy uznaje się za Korzystającego z Parkingu upoważnionego do korzystania z wyjeżdżającego Pojazdu.

8. W przypadku utraty biletu parkingowego wysokość Opłaty będzie stanowiła dwukrotność stawki za dobę parkowania zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem, chyba że Czas Postoju Pojazdu był dłuższy, wówczas Opłata należna jest za cały Czas Postoju Pojazdu.

9. W przypadku utraty biletu parkingowego, Korzystający z Parkingu przy wyjeździe zobowiązany jest wykazać się w sposób wiarygodny uprawnieniami do korzystania z danego Pojazdu. Do czasu okazania stosownych uprawnień APCOA może nie zezwolić na opuszczenie Parkingu przez Pojazd.

10. Maksymalny Czas Postoju Pojazdu na podstawie biletu parkingowego wynosi 4 tygodnie.

11. Warunki odbiegające od postanowień niniejszego Regulaminu muszą zostać ustalone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.II. WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKINGU, KONTROLA PARKOWANIA I OPŁATY DODATKOWE

1. APCOA odpowiedzialna jest za kontrolę w zakresie zgodności parkowania Pojazdów z niniejszym Regulaminem.

2. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy z 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym.

3. Każdy Pojazd może parkować wyłącznie na jednym Miejscu Parkingowym.

4. Zabronione jest parkowanie Pojazdów poza wyznaczonymi Miejscami Parkingowymi.

5. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania umieszczonego na Parkingu oznakowania, w szczególności znaków drogowych, a także pozostałych zasad użytkowania Parkingu oraz do stosowania się w powyższym zakresie do instrukcji APCOA.

6. Korzystającemu z Parkingu może zostać naliczona Opłata Dodatkowa w wysokości 95 PLN w przypadku jeżeli Pojazd zablokuje przejazd, drogę pożarową lub zajmuje miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych bez stosownego upoważnienia, a także w razie naruszenia innych postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Oryginał potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej zostanie umieszczony na Pojeździe, w miarę możliwości na przedniej szybie Pojazdu, kopię potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej zachowuje APCOA.

8. Opłatę Dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany na dokumencie potwierdzającym naliczenie Opłaty Dodatkowej, w terminie wskazanym w tym dokumencie.

9. APCOA może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA PARKINGU

1. Korzystający z Parkingu odpowiada za szkody wyrządzone APCOA lub osobom trzecim, w tym także przez swoich pracowników, zleceniobiorców lub osoby mu towarzyszące.

2. Korzystający z Parkingu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zanieczyszczenie Parkingu.

3. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania APCOA - poprzez kontakt z obsługą Parkingu - o wszelkich zdarzeniach opisanych w pkt. III.1 i III.2 powyżej, nie później jednak niż przed opuszczeniem Parkingu.

4. Korzystający z Parkingu ponosi odpowiedzialność
za szkody spowodowane na skutek oddania osobie trzeciej lub utraty przez niego biletu parkingowego lub karty abonamentowej.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO PARKING

1. APCOA nie ponosi odpowiedzialności za znajdujące się na Parkingu pojazdy ani za pozostawione w nich mienie, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w treści Regulaminu.

2. APCOA odpowiada na zasadzie winy za wszelkie szkody wyrządzone przez jej pracowników lub zleceniobiorców, jakie miały miejsce w trakcie trwania Umowy Najmu.

3. Korzystający z Parkingu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody, za którą odpowiedzialność ponosi APCOA, lecz nie później niż przed wyjazdem z Parkingu, pod rygorem utraty roszczenia.

4. APCOA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań osób trzecich, siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez Korzystającego z Parkingu postanowień Regulaminu.

5. Reklamacje dotyczące świadczonych usług w zakresie powyższego Regulaminu, należy składać na adres email: [email protected], ewentualnie w formie pisemnej na adres APCOA.

V. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

1. Na terenie Parkingu dozwolona prędkość poruszania się Pojazdów wynosi 10 km/h.

2. Na terenie Parkingu, w tym na drogach wewnętrznych, rampach wjazdowych i wyjazdowych, bezwzględnie zabronione jest:
a. palenie i używanie otwartego ognia;
b. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
c. naprawianie, mycie lub odkurzanie Pojazdów;
d. tankowanie Pojazdów lub urządzeń, wymiana płynu chłodzącego lub oleju silnikowego;
e. pozostawienie Pojazdu z pracującym silnikiem;
f. parkowanie Pojazdu z nieszczelnym wlewem paliwa;
g. przebywanie osób nieupoważnionych;
h. przebywanie na Parkingu osób przez okres dłuższy niż jest to konieczne w celu pozostawienia Pojazdu lub wyprowadzenia Pojazdu z Parkingu;
i. wjazd Pojazdem zasilanym instalacją gazową.

VI. DANE OSOBOWE


1. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Najmu, APCOA przetwarza dane osobowe Korzystającego z Parkingu w rozumieniu niniejszego Regulaminu i jest administratorem jego danych osobowych. Dane osobowe są również przetwarzane w celach windykacji wewnętrznej i zewnętrznej, postępowań egzekucyjnych, a także realizacji reklamacji. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji usprawiedliwionych interesów APCOA, takich jak marketing bezpośredni produktów i usług APCOA.

2. APCOA przetwarza następujące dane osobowe: numer rejestracyjny Pojazdu oraz wizerunek Korzystającego z Parkingu oraz osób mu towarzyszących, jeżeli na Parkingu zainstalowany jest monitoring wizyjny z tym zastrzeżeniem, że wizerunki osób nie podlegają automatycznej analizie W przypadku procesów reklamacyjnych, windykacyjnych i egzekucyjnych przetwarzane są następujące dane; imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, nr telefonu, numer rejestracyjny, marka pojazdu oraz wizerunek Korzystającego z Parkingu. Podanie danych osobowych jest zobowiązaniem wynikającym z Umowy Najmu. Brak podania danych w przypadku procesów reklamacyjnych, windykacyjnych i egzekucyjnych skutkować będzie pobraniem tych danych z rejestrów publicznych.

3. Odbiorcami danych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy Najmu są firmy windykacyjne, dostawcy usług poczty elektronicznej oraz systemów parkingowych i informatycznych, a także podmioty serwisujące te systemy i urządzenia, na których są zainstalowane, banki, właściciele Parkingu jeżeli umowa tak stanowi, a w granicach przewidzianym prawem również podmioty, którym APCOA zobowiązana jest udostępniać takie dane.

4. APCOA dokłada należytej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku gdy są przekazywane poza jej terytorium, dba, by nie były wykorzystane do innych celów niż te w jakich zostały zgromadzone i były przechowywane w sposób gwarantujący odpowiedni poziom zabezpieczeń.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy Najmu, a po jej zakończeniu przez okres wymagany prawem, w szczególności zaś przez okres wynikający z regulacji dotyczących rachunkowości i w okresie zapewniającym APCOA możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z Umową Najmu.

6. APCOA respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a. uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b. prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
c. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo do przenoszenia danych
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach przez APCOA jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

7. APCOA realizuje wyżej wskazane prawa zapewniając możliwość złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected], a także pisemnie na adres APCOA z oznaczeniem „dane osobowe”, z tym zastrzeżeniem, że:
a. osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do informacji o danych, jednak prawo to może aktywnie realizować nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych może podlegać opłacie w wysokości 50 zł uiszczanej na rachunek bankowy APCOA przed realizacją przez APCOA złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone przez APCOA w związku z realizacją prawa dostępu i jest dopuszczalna prawem.
b. osoba ma prawo do żądania usunięcia jej danych osobowych, w szczególności gdy dane nie są już niezbędne dla celów dla jakich zostały zebrane, a w szczególności do realizacji Umowy Najmu. Jednakże APCOA nie ma obowiązku usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
i. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
ii. wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w szczególności zaś ustawy o rachunkowości,
iii. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
iv. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. W przypadku wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingu własnych produktów i usług lub profilowania, APCOA uwzględniani taki sprzeciw, jednak dalej będzie przetwarzać dane dalej w celu realizacji Umowy Najmu, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących rachunkowości, rozpatrzenia reklamacji oraz prowadzenia windykacji wewnętrznej i zewnętrznej.

9. APCOA informuje, że osoba, która zawarła Umowę Najmu nie podlega decyzjom opartym wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

10. Wobec przetwarzania danych przez APCOA, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W celu zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych, APCOA powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: [email protected], ewentualnie pisemnie na adres APCOA.

Pasaż handlowo-usługowy
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa