Zasady Użytkowania

Warunki i Zasady Użytkowania Serwisu Plac Unii

I. Warunki ogólne

I.1. Niniejszy dokument określa Warunki i Zasady korzystania z serwisu internetowego Placu Unii („Serwis internetowy”). Każdorazowe korzystanie z serwisu internetowego Plac Unii stanowi akceptację Warunków i Zasad wypisanych poniżej.

I.2. Dane i informacje publikowane w serwisie internetowym Plac Unii są publikowane dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny.

I.3. Plac Unii ma prawo zmienić w dowolnym czasie, bez powiadamiania Użytkownika niniejsze Warunku i Zasady oraz wszelkie inne informacje zwarte w Serwisie internetowym.

I.4. Wszelkie dane osobowe Użytkownika oraz ochrona jego prywatności podczas korzystania z serwisu internetowego Plac Unii została określona w Polityce prywatności. Korzystając z serwisu internetowego Plac Unii, Użytkownik akceptuje, że Plac Unii może używać tych danych zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

II. Zasady korzystania

II.1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zasad przedstawionych w ramach Warunków i Zasad.

II.2. Z Serwisu internetowego można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo. Plac Unii może zawiesić lub przerwać korzystanie z Serwisu internetowego, jeżeli nie będzie on przestrzegał Warunków i Zasad.

II.3. Korzystanie z Serwisu internetowego nie daje użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do dostępnych treści. Niniejsze Warunki i Zasadny nie powodują przyznania Użytkownikowi prawa do wykorzystania jakichkolwiek marek i logo użytych w Serwisie internetowym.

III. Transmisje i łącza

III.1. Każda nieosobowa komunikacja lub materiały, które Użytkownik przesyła do Serwisu internetowego w jakikolwiek sposób, są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Przesyłając informacje, Użytkownik gwarantuje, że ich zawartość jest własnością Użytkownika a ich wykorzystanie przez Plac Unii nie naruszy praw osób trzecich ani prawa obowiązującego.

III.2. Serwis internetowy może zawierać łącza odsyłające lub odniesienia do serwisów WWW i zasobów nienależących do Placu Unii. Plac Unii nie udziela gwarancji, nie podejmuje jakichkolwiek innych zobowiązań i nie przedstawia żadnych rekomendacji dotyczących serwisów WWW lub zasobów należących do osób trzecich. Przechodząc do serwisu WWW osoby trzeciej należy pamiętać, że serwis taki jest niezależny od Placu Unii i nie jest przez Plac Unii kontrolowany.

IV. Gwarancje i Wyłączenie Odpowiedzialności

IV.1. Użytkownik używa Serwisu internetowego na własne ryzyko.

IV.2. Wszelkie materiały, informacje, produkty, oprogramowanie, programy i usługi są udostępniane w stanie, w jakim się znajdują bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, w tym także rękojmi, że materiały przedstawione w Serwisie internetowym będą pełne, dokładne, rzetelne, aktualne, nie naruszające praw osób trzecich, że dostęp do Serwisu internetowego będzie nieprzerwany lub bezpłatny, lub wolny od wirusów, że Serwis internetowy jest bezpieczny, że udzielane porady są dokładne i rzetelne. Niniejszym Plac Unii zastrzega sobie prawo do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji.

IV.3. Jakiekolwiek informacje znajdujące się w Serwisie internetowym, nie mogą być uznane za porady ani oferty inwestycyjne lub oferty przeprowadzenia transakcji handlowych i nie należy na nich polegać w związku z jakimikolwiek decyzjami inwestycyjnymi.

IV.4. Plac Unii zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia albo zablokowania bez powiadomienia, dostępu Użytkownika do Serwisu internetowego lub dowolnej funkcjonalności w dowolnym momencie.

V. Zasady odpowiedzialności

V.1. Plac Unii nie ponosi odpowiedzialności za niepełność lub niedokładność udostępnianych informacji. Plac Unii nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do natury lub aktualności jakichkolwiek materiałów zamieszczanych w Serwisie internetowym i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, mogące wyniknąć z zastosowania lub posługiwania się informacjami zawartymi w Serwisie internetowym.

V.2. Plac Unii ani partnerzy handlowi nie ponoszą odpowiedzialności za utracone zyski i przychody ani dane, straty finansowe, szkody pośrednie, a także odszkodowania z tytułu strat moralnych.

V.3. W żadnym wypadku Plac Unii ani partnerzy handlowi nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody, których nie można przewidzieć przy zastosowaniu uzasadnionych środków.

VI. Działalność zabroniona

VI.1. Zabrania się wszelkiej działalności, która może zostać domniemana jako niestosowna lub niedozwolona lub zabroniona prawnie, w szczególności czynów stanowiących naruszenie poufności.

VI.2. Zabrania się przesyłania plików zawierających wirusy mogące uszkodzić własność Placu Unii lub innych osób.

VII. Polityka Cookies

Serwis internetowy używa technologię śledzenia tzw. „cookies”. Polityka dotycząca używania cookies jest przedstawiona w Polityce Prywatności Placu Unii zlokalizowanej w tym Serwisie internetowym.

VIII. Aktualizacja dokumentów prawnych

Plac Unii zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania dowolnych zmian i poprawek do powyższego dokumentu, które będą miały zastosowanie od momentu wprowadzenia.